Прайвъси

„Privacy Policy“ на уебсайта www.italysofahome.com:

За информация относно събраните лични данни, целите и лицата, с които се споделят данните, моля, свържете се с Титуляра на обработването.

Титуляр на обработването на данни

Milano Maison BG LTD, Столична, бул. Георги Бенковски 14, 1000 София, БЪЛГАРИЯ. Идентификационен номер за ДДС: BG207333909

Имейл адрес на Титуляра: info@italysofahome.com

Типове събирани данни

Титулярът не предоставя списък с типовете лични данни, които се събират.

Пълни подробности за всеки тип лични данни, събирани, се предоставят в отделните раздели на настоящата политика на поверителност или чрез специфични информационни текстове, които се извеждат преди събирането на данните.
Личните данни могат да бъдат предоставени доброволно от потребителя или, в случай на данни за използване, да бъдат събирани автоматично по време на използването на този уебсайт.
Ако не е посочено друго, всички данни, изисквани от този уебсайт, са задължителни. Ако потребителят откаже да ги предостави, това може да направи невъзможно предоставянето на услугата. В случаите, в които този уебсайт посочва някои данни като незадължителни, потребителите имат свобода да не ги предоставят, без това да има каквато и да е последица за наличността на услугата или нейната функционалност.
Потребителите, които имат съмнения относно задължителността на предоставяните данни, се насърчават да се свържат с Титуляра.
Евентуалното използване на бисквитки или други инструменти за проследяване от този уебсайт или от трети лица, предоставящи услуги, има за цел да осигури предоставянето на услугата, която потребителят е поискал, както и да изпълни други цели, описани в настоящия документ.

Потребителят носи отговорност за личните данни на трети лица, получени, публикувани или споделени чрез този уебсайт.

Метод и място на обработка на данни

Режими на лечение

Администраторът предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване на лични данни.
Обработката се извършва с помощта на компютърни и/или телематични инструменти, с организационни методи и логика, строго свързани с посочените цели. Освен Администратора на данни, в някои случаи достъп до данните могат да имат и други субекти, участващи в организирането на това приложение (административни, търговски, маркетингови, правни, системни администратори) или външни субекти (като трети страни – доставчици на технически услуги, пощенски куриери, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции), които при необходимост са назначени от Администратора на данни като Обработващи данни. Актуализираният списък на обработващите данни винаги може да бъде поискан от Администратора на данни.

Местоположение

Данните се обработват на оперативните места на Титуляра и на всяко друго място, на което страните, участващи в обработката, са разположени. За допълнителна информация, моля, свържете се с Титуляра.
Личните данни на потребителя могат да бъдат предавани в държава, различна от тази, в която се намира потребителя. За допълнителна информация относно местоположението на обработката на лични данни, моля, обърнете се към раздела с подробности относно обработката на лични данни.

Срок на съхранение

Освен ако не е указано друго в този документ, личните данни се обработват и съхраняват за времето, необходимо за целите, за които са били събрани, и може да бъдат съхранявани за по-дълъг период поради възможни правни задължения или на основание на съгласието на потребителите.

Допълнителна информация за потребителите

Основание за обработка на данни

Титулярът обработва лични данни на потребителя, ако се изпълнява едно от следните условия:

 • Потребителят е предоставил съгласие за една или повече конкретни цели. Бележка: В някои юрисдикции Титулярът може да бъде упълномощен да обработва лични данни без да е необходимо съгласие от страна на потребителя или друго от законовите основания, посочени по-долу, докато потребителят не се противопостави („отказ“) на такава обработка. Това не се прилага обаче, когато обработката на лични данни се урежда от европейското законодателство за защита на личните данни.
 • Обработката е необходима за изпълнение на договор с потребителя и/или за предприемане на предварителни мерки по искане на потребителя.
 • Обработката е необходима за изпълнение на законово задължение, по което подлежи Титулярът.
 • Обработката е необходима за изпълнение на задача от обществен интерес или за упражняване на обществени правомощия, възложени на Титуляра.
 • Обработката е необходима за защита на законните интереси на Титуляра или на трети лица.

Винаги е възможно да се поиска от Титуляра да разясни конкретната правна основа за всяка обработка и по-специално да уточни дали обработката се основава на закон, се изисква за изпълнение на договор или е необходима за сключване на договор.

Допълнителна информация относно времето за съхранение

Ако не е указано друго в настоящия документ, личните данни се обработват и съхраняват за периода, необходим за целите, за които са били събрани, и могат да бъдат съхранявани за по-дълъг период поради възможни законни задължения или на основание на съгласието на потребителите.

Така че:

 • Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Титуляра и потребителя, ще бъдат съхранявани, докато изпълнението на този договор бъде завършено.
 • I dati personali raccolti per finalità connesse ai legittimi interessi del Titolare saranno conservati fino al soddisfacimento di tali interessi. Потребителят може да получи допълнителна информация относно законните интереси, следени от Титуляра, в съответните раздели на настоящия документ или чрез контакт с Титуляра.

Когато обработката се основава на съгласието на потребителя, Титулярът може да съхранява личните данни за по-дълъг период, докато съгласието не бъде оттеглено. Освен това Титулярът може да бъде задължен да съхранява личните данни за по-дълъг период в съответствие с законни задължения или на основание на заповед на компетентен орган.

След приключване на периода на съхранение, личните данни ще бъдат изтрити. Следователно, след този момент, правото на достъп, изтриване, коригиране и правото на пренос на данни не може да бъде упражнено.

Права на потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на обработваните от Титуляра данни.

В частност, в рамките, предвидени от закона, потребителят има право:

 • Да оттегли съгласието си по всяко време. Потребителят може да оттегли предварително даденото съгласие за обработка на своите лични данни.
 • Да възрази срещу обработката на своите данни. Потребителят може да възрази срещу обработката на своите данни, когато тя се извършва на основание, различно от съгласието.
 • Да получи достъп до своите данни. Потребителят има право на информация относно данните, които Титулярят обработва, както и за някои аспекти на обработката, и да получи копие на обработваните данни.
 • Да провери и поиска корекция. Потребителят може да провери точността на своите данни и да поиска тяхното актуализиране или корекция.
 • Да поиска ограничение на обработката. Потребителят може да поиска ограничение на обработката на своите данни. В този случай Титулярят няма да обработва данните за други цели, освен тяхното съхранение.
 • Да поиска изтриване или премахване на своите лични данни. Потребителят може да поиска изтриване на своите данни от Титуляря.
 • Да получи своите данни или да ги прехвърли на друг титуляр Потребителят има право да получи своите данни в структуриран, обичаен и лесно четим формат и, където технически е възможно, да ги предаде на друг собственик без пречки.
 • Да подаде жалба. Потребителят има право да подаде жалба на компетентния орган по защита на личните данни или да предприеме съдебни действия.

Потребителите също така имат право да получат информация относно правната основа за прехвърлянето на данни в чужбина, включително прехвърлянето на данни на международни организации, регулирани от международното право или съставени от две или повече държави, като например ООН, както и за мерките за сигурност, предприети от Титуляра за защита на данните им.

Подробности относно правото на опозиция

Когато лични данни се обработват в обществен интерес, в изпълнение на публични правомощия, с които Титулярът е упълномощен, или с цел защита на законни интереси на Титуляра, Потребителите имат право да се опълчат срещу обработката, свързана с техните конкретни обстоятелства.

Потребителите следва да бъдат информирани, че ако техните лични данни се обработват за цели на директен маркетинг, те имат право по всяко време да се опълчат безплатно и без да предоставят мотивация. Ако Потребителите се опълчат срещу обработката за цели на директен маркетинг, личните им данни няма да бъдат обработвани за такива цели. За да разберете дали Титулярят обработва данни с цел директен маркетинг, Потребителите могат да се обърнат към съответните раздели на този документ.

Как да упражнявате правата си

За да упражните вашите права, можете да изпратите искане на контактите на Титуляра, посочени в настоящия документ. Заявлението може да бъде подадено безплатно, и Титулярът ще отговори в най-кратки срокове, във всяка случая не по-късно от месец, като предостави на Потребителя всички необходими съгласно закона информации. Всякакви корекции, изтривания или ограничения в обработката ще бъдат съобщени от Титуляра на всеки от получателите, ако има такива, на които са предоставени лични данни, освен ако това се окаже невъзможно или изисква непропорционален труд. Титулярът съобщава на Потребителя такива получатели, ако Потребителят го поиска.

Допълнителна информация за лечението

Защита в съда

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани от Титуляра в съдебните производства или в предварителните фази за защита срещу злоупотреби в използването на този Уебсайт или свързаните с него услуги, предоставяни от Потребителя.
Потребителят декларира, че е осведомен, че Собственикът може да бъде задължен да разкрие личните данни по наредба на обществените власти.

Специфични информации

По искане на Потребителя, освен информацията, съдържаща се в тази Политика на поверителност, този Уебсайт може да предостави на Потребителя допълнителна информация и контекст, свързана с конкретни услуги или събирането и обработката на лични данни.

Логове на системата и поддръжка

За нужди, свързани с функционирането и поддръжката, този Уебсайт и възможните трети услуги, използвани от него, могат да събират системни логове, които записват взаимодействията и могат да съдържат лични данни, като например IP адреси на Потребителите.

Информация, които не са включени в тази политика

Допълнителна информация, свързана с обработката на лични данни, може да се изисква по всяко време от Титуляра на Обработването, като се използват контактите за връзка.

Промени в настоящата политика за поверителност

Титулярът на Обработването си запазва правото да внесе промени в тази политика на поверителност по всяко време, като уведоми Потребителите чрез тази страница; ако е възможно, чрез този Уебсайт; ако технически и законно е възможно, чрез уведомление на Потребителите чрез един от контактите, налични. Моля, проверявайте тази страница редовно и вижте последната дата на промяна, посочена в долния край.

Ако промените засягат обработвания, чиято правна основа е съгласие, Титулярът на Обработването ще събере отново съгласието на Потребителя, ако е необходимо.

Лични данни (или данни)

Лични данни са всяка информация, която непосредствено или косвено, дори във връзка с всяка друга информация, включително личен идентификационен номер, прави физическото лице идентифицирано или идентифицируемо.

Данни за използване

Това са информация, събирана автоматично чрез този Уебсайт (включително от приложения от трети страни, интегрирани в този Уебсайт), включително: IP адресите или домейните на компютрите, използвани от Потребителя, който се свързва с този Уебсайт, URI адресите (Uniform Resource Identifier), времето на заявката, методът, използван за изпращане на заявката до сървъра, размера на файла, получен в отговор, числовия код, указващ статуса на отговора от сървъра (успешно, грешка и др.), страната на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от посетителя, различните времеви характеристики на посещението (например продължителността на всеки страница) и детайлите за маршрута в сайта, със специално отношение към последователността на посетените страници, параметрите относно операционната система и компютърната среда на Потребителя.

Потребител

Физическото лице, което използва този Уебсайт и което, освен ако не е посочено друго, съвпада с Интересуващия се лице.

Интересуващо лице

Физическото лице, на което се отнасят Личните данни.

Отговорник по обработката (или Отговорник)

Физическо лице, юридическо лице, публичен орган и всякакви други лица, които обработват лични данни от името на Владетеля, както е посочено в настоящата Политика за поверителност.

Администратор на данни (или собственик)

Физическото или юридическото лице, публичният орган, службата или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на лични данни и приетите инструменти, включително мерките за сигурност, свързани с функционирането и използването на това приложение. Титуляр на Обработването, освен ако не е посочено друго, е титуляр на този Уебсайт.

Този Уебсайт

Хардуерен или софтуерен инструмент, чрез който се събират и обработват Лични данни на Потребителите.

Услуга

Услугата, предоставяна от този Уебсайт, както е определена в съответните условия (ако има такива) на този Уебсайт.

Европейски съюз (или ЕС)

Освен ако не е посочено друго, всяка референция към Европейския съюз в този документ следва да се тълкува като включваща всички настоящи държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Правни референции

Освен ако не е посочено друго, този документ за поверителност се отнася изключително за този Уебсайт.